Interface SpincastContextTypesInterested

All Known Subinterfaces:
SpincastPlugin
All Known Implementing Classes:
AppModule, AppModule, AppModule, AppModule, AppModule, GuiceTweaker, SpincastAttemptsLimiterPlugin, SpincastAttemptsLimiterPluginModule, SpincastConfigPlugin, SpincastConfigPluginModule, SpincastCorePlugin, SpincastCorePluginModule, SpincastCryptoPlugin, SpincastCryptoPluginModule, SpincastCssAutoprefixerPlugin, SpincastCssAutoprefixerPluginModule, SpincastCssYuiCompressorPlugin, SpincastCssYuiCompressorPluginModule, SpincastDateFormatterPlugin, SpincastDateFormatterPluginModule, SpincastDictionaryPlugin, SpincastDictionaryPluginModule, SpincastFlywayUtilsPlugin, SpincastFlywayUtilsPluginModule, SpincastFormsProtectionPlugin, SpincastFormsProtectionPluginModule, SpincastGsonPlugin, SpincastGsonPluginModule, SpincastGuiceModuleBase, SpincastHotSwapPlugin, SpincastHotSwapPluginModule, SpincastHttpCachingPlugin, SpincastHttpCachingPluginModule, SpincastHttpClientPlugin, SpincastHttpClientPluginModule, SpincastHttpClientWithWebsocketPlugin, SpincastHttpClientWithWebsocketPluginModule, SpincastJacksonJsonPlugin, SpincastJacksonJsonPluginModule, SpincastJacksonXmlPlugin, SpincastJacksonXmlPluginModule, SpincastJdbcPlugin, SpincastJdbcPluginModule, SpincastJsClosureCompilerPlugin, SpincastJsClosureCompilerPluginModule, SpincastLocaleResolverPlugin, SpincastLocaleResolverPluginModule, SpincastLogbackUtilsPlugin, SpincastLogbackUtilsPluginModule, SpincastOpenApiBottomUpPlugin, SpincastOpenApiBottomUpPluginModule, SpincastPebblePlugin, SpincastPebblePluginModule, SpincastPluginBase, SpincastProcessUtilsPlugin, SpincastProcessUtilsPluginModule, SpincastRequestPlugin, SpincastRequestPluginModule, SpincastResponsePlugin, SpincastResponsePluginModule, SpincastRoutingPlugin, SpincastRoutingPluginModule, SpincastScheduledTasksPlugin, SpincastScheduledTasksPluginModule, SpincastSessionPlugin, SpincastSessionPluginModule, SpincastSwaggerUiPlugin, SpincastSwaggerUiPluginModule, SpincastTemplatingAddonPlugin, SpincastTemplatingAddonPluginModule, SpincastTimeZoneResolverPlugin, SpincastTimeZoneResolverPluginModule, SpincastUndertowPlugin, SpincastUndertowPluginModule, SpincastVariablesPlugin, SpincastVariablesPluginModule, SpincastWatermarkerPlugin, SpincastWatermarkerPluginModule

public interface SpincastContextTypesInterested
Interface for Guice modules that are interested in the Request Context type and the Websocket Context type.
 • Method Details

  • setRequestContextImplementationClass

   void setRequestContextImplementationClass(Class<? extends RequestContext<?>> requestContextImplementationClass)
   The implementation class to use for RequestContext.
  • setWebsocketContextImplementationClass

   void setWebsocketContextImplementationClass(Class<? extends WebsocketContext<?>> websocketContextImplementationClass)
   The implementation class to use for WebsocletContext.